Movie Categories

Watch Hua Mulan (2009) full movie online, download Hua Mulan (2009) full length HD and watch Hua Mulan (2009) streaming online for free.

Genre : Adventure, Drama, Romance

Cast : Wei Zhao as Hua Mulan, Jaycee Chan as Fei Xiaohu, Jun Hu as Modu, Kun Chen as Wentai, Rongguang Yu as Hua Hu (Mulan's father), Jiao Xu as Young Hua Mulan, Zhou Sun as Emperor, Vitas as Wude, Yuxin Liu as Princess of Rouran, Jiuzhe Li as Hu Kui, Guangcheng Song as Battalion Commander, Min Xu as Chanyu, Xinglei Wang as Xiaohulu, Fuzhen Kang as Xiaobai, Hongjiang Hou as Zang Zhi, Guangxu Li as Ashina, Guofeng Li as Dafei, Lu Wang as Xiucai, Changsheng Liu as Mr. Fei, Jing Yuan as Vice-commander, Shu Li as Mr. Huo

Plot : The epic tale of the Chinese girl-warrior, Mulan, who fights to maintain her father. |

Country : USA | China

Language : Mandarin

Company : Beijing Gallop Horse Film & TV Production

Watch Trailer Online for


You will be able to access versions of watch and download links for movies. Stream and download all videos in HD. Download as many as you like and watch them on your computer, your tablet, TV or mobile device.Watch Hua Mulan (2009) TrailerCopyright © 2014 Themoviee.Com